Actualitat

Primera Assemblea General de persones associades de Reus Refugi

By 28th febrer 2023 No Comments

El passat dia 24 de febrer va tenir lloc al Centre Cívic Llevant de la nostra ciutat la primera assemblea general de persones associades de Reus Refugi, a la qual també estaven convidades les persones membres actives.

Encara que en la vida de la nostra associació són moltes les assemblees realitzades -pràcticament una al mes des de la fundació el setembre de 2018-, aquesta va tenir la categoria de primera general, responent al canvi en l’estructura dels membres que va acordar una assemblea del març de 2022, per la qual es creava la nova figura de la persona associada amb pagament de quota, que es diferencia però no és incompatible amb la tradicional de membre actiu.

A l’assemblea van acudir una quinzena de persones associades i membres actius. Va aprovar la memòria i compte de resultats del 2022 i  un nou Reglament de règim intern que pretén reflectir les normes de funcionament de què s’ha anat dotant Reus Refugi amb la pràctica assembleària. Tal com ho defineix el prèambul del reglament:

Alguns dels articles dels Estatuts de l’Associació Reus Refugi (…)  requereixen un desenvolupament normatiu que els concreti i reguli, i especialment els adapti al funcionament del seu dia a dia, que en molts casos s’ha anat regulant de forma informal o a través d’acords de les assemblees que s’han anat realitzant. Particularment, amb la creació de la figura del soci i sòcia a través d’un acord de l’Assemblea General dels membres, que es diferencia del membre que venia participant en tota l’activitat i treballs, i en les assemblees ordinàries on es decideixen les línies fonamentals de les actuacions que porta a terme Reus Refugi, cal la creació d’un seguit de normes que clarifiquin els àmbits d’aquestes actuacions i quines són les responsabilitats i drets de socis i sòcies i els i les membres no socis o sòcies, el conjunt de la seva activitat i la seva operativitat.

Singularment, es tracta de definir el funcionament de l’Associació que s’ha vingut regint pel principi d’autogestió assembleària i d’horitzontalitat en la presa de decisions, com també en la representació externa de la seva activitat.

El Reglament de règim intern de Reus Refugi té com a objectiu dotar l’organització de les normatives i procediments que donin resposta a aquestes necessitats.

També es van aprovar les línies mestres de l’activitat per al present any i l’estudi d’un coveni amb l’Esplai Albada, per normalitzar les relacions que ja mantenim de fa temps amb aquesta entitat i la cessió dels espais que ens fa a la seva seu.