Actualitat

Nova concentració contra l’expulsió de Mohamed Badaoui

By 23rd octubre 2022 No Comments

Aquest dimecres dia 19 es va efectuar una concentració urgent a la plaça del Mercadal contra l’expulsió de l’activista Mohamed Badaoui, davant la detenció del dia anterior i les notícies alarmants sobre la imminència de l’execució de l’ordre d’expulsió que pesa sobre ell.

Vam llegir, en col·laboració amb la Unitat centra el Feixisme i el Racisme i el Sindicat de l’Habitatge, la declaració aprovada per l’Ajuntament de Reus, amb un afegit final de crida a les veïnes de Reus per aturar aquesta expulsió tan injusta i inexplicable.

 

Aquí reproduïm el text de la declaració:

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE REUS EN SUPORT AL
VEi MOHAMED SAID BADAOUI
En Mohamed Said Badaoui, nascut al Marroc, és veí de Reus des de fa décades i
molt actiu a nivellde ciutat, tant a nivell social, politic com cultural.
Es una persona que sempre ha trebatlat brag a brag amb tes entitats i l’administració
pública arreu del país per garantir els drets més básics dels velns i les veines, s’ha
implicat en activitats i dinámiques de Reus í ha fet una important funció de cohesió
social, d’interacció amb la comunitat magribina i musulmana de la ciutat i de molts
altres municipis del país. La seva co!.laboració I’han requerit institucions com
escoles i instituts, els ajuntaments de Reus i Tarragona, la Diputació de Tarragona,
díversos departaments de la URV, la Direcció General d’Afers Religiosos, el
Departament de Justícia o el Departament d’lnterior a través de I’área de mediació
de Mossos d’Esquadra.
Després de 30 anys vivint a Catalunya i tenir tots els permisos de residéncia i de
treball en vigor i, en resposta a la seva sol’licitud de nacíonalitat espanyola, la
Policia Nacional ha iniciat un procés administratiu per expulsar-lo af.legant un
suposat extremisme religiós i “radicalisme fonamentalista”, sense cap prova ni
basant-se en cap fet atribuible a aquesta afirmació. A més sense Ép proés que
respecti els seus drets, particularment el dret a la defensa, i utilitzant una via
administrativa exprés sense cap garantia jurídica.
Com ell mateix ha expressat, I’activisme í la llibertat d’expressió no són delicte!
Des del 5 d’agost de 2O22, que va rebre la notificació de la seva expulsió, Mohamed
Said, juntament amb les persones i entitats que li donen suport, ha fet moltes
gestions a prop de diferents organismes de l’administració estatal, seguint les vies
ordináries i utilitzant els mecanismes legals vigents, peró malauradament, fins avui
dia, no ha tingut cap resposta més que el silenci. Ahir 18 d’octubre, la Policia
Nacional va procedir a detenír a en Mohamed i a hores d’ara es troba en
dependéncies policials.
La situació d’en Mohamed peró, no es única. Moltes persones a l’estat espanyol són

víctimes de l’arbitrarietat i opacitat dels procediments derivats de la llei d’estrangeria
que resulten en irregularitat administrat¡va sobrevinguda, desarrelament sobtat,
separació de fumílies, agreujamenl de la precarietat i, a més, comporta impactes en
Ia salud mentaliemocíonalde les persones afectades directa o indirectament.
Per com s’ha desenvolupat, el cas d’en Mohamed té, a més, una dimensió
dissuasória amb I’objectiu d’allunyar a les persones migrades, especialment
musulmanes, residents a l’Estat d’exercir la seva vida en plenitud, és a dir, amb
activitat social, política i cuftural própia i no només subordinada al servei de les
necessitats de la ciutadania.
Entenent la greu repercussió que pot tenir l’expulsió d’un vei de Catalunya en
aquestes circumstáncies; entomant la responsabilitat de lAjuntament envers la
protecció dels drets dels seus conciutadans i conciutadanes i des de I’afecte més
solidari amb ell, la seva família i les seves amistats; afegint-nos a centenars de
persones, nombroses entitats, organitzacions, ajuntaments i institucions arreu del
país:
L’Ajuntament de Reus:
1. Declara el seu suport al veí de Reus Mohamed Said Badaoui en un altre cas
de repressió política i islamofóbia per part de I’estat espanyol, aquest cop
mitjangant la llei d’estrangeria.
2. Declara que el cas d’en Mohamed Said Badaoui és un procediment
d’expulsió irregular, en qué se l’ha acusat sense proves d’un suposat
extremisme religiós i “radicalisme fonamentalista”; que en tot moment s’ha
desenvolupat sense garanties per la seva defensa ien cap cas ha estat basat
en fets demostrabtes, sinó en suposicions sobre la seva conducta.
Entén que els motius al’legats per expedir I’ordre d’expulsió son infundats i no
responen a fets concrets niestan demostrats amb solvéncia, atés que no s’ha
iniciat cap procediment judicial per presentar i avaluar proves de les sospites
de la seva presunta radicalitat o extremisme religiós que sustenten I’ordre
d’expulsió irregular.
Constata, a la llum dels dos punts anteriors, la vulneració, com a mínim, dels
articles 11, 12 i13 de la Decláració Universal dels Drets Humans envers

Mohamed Sald Badaui per part de l’estat espanyol atés que, se l’ha
condemnat sense judici priblic, s’ha comés un atac contra la seva reputació i
honor i s’ha vulnerat elseu dret a escollir residéncia.
lnsta a la Generalitat de Catalunya a activar totes les eines administratives,
jurídiques i diplomátiques de qué disposa per vetllar pel respecte dels drets
fonamentals d’en Mohamed Said Badaoui i totes les altres persones
represaliades pels processos opacs derivats la llei d’estrangeria que veuen
vulnerats els seus drets socials, civils, culturals i polítics.
Es reitera en la seva exigéncia de derogació de la llei d’estrangeria
manifestada en diferents resolucions del Parlament de Catalunya

 

Ajuntament de Reus, 19 d’octubre2O22