Avís legal: Identitat, finalitat i exercici de drets

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que aquest lloc web és propietat de REUS REFUGI amb CIF G55739866.
El lloc web oficial de la nostra associació té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres membres, incloent-hi també la gestió comercial o avisos i anuncis de lesnostres activitats.
L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris que hi accedeixin, ja siguin membres de l’associació, proveïdors o possibles membres implica que s’accepten totalment i de forma expressa totes les condicions que s’exposen en aquest document.
En cas d’existir alguna particularitat concreta s’explicaria a l’apartat corresponent.
L’associació REUS REFUGI pot realitzar les modificacions o canvis oportuns en aquest lloc sense necessitat de previ avís. Això afecta les possibles actualitzacions del lloc tant en contingut com en disseny i implica que també es podran realitzar actualitzacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.
REUS REFUGI garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per això informa que la nostra activitat es regeix pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i a la lliure circulació d’aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i la normativa nacional que sigui aplicable, principalment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).
El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals.
En relació a les dades de l’usuari que són tractades per part de REUS REFUGI es podran exercir de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre d’acord amb allò previst a la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquets drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant escrit i aportant documentació per acreditar la identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:
Associació: REUS REFUGI
Carrer: PUBILL ORIOL, 25. (ESPLAI ALBADA), 43201, REUS. TARRAGONA
Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l’interessat o usuari, la petició de la sol·licitud, el domicili i les acreditacions d’identitat corresponents.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari encara que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Tractament de dades, conservació i mesures de seguretat

El tractament de les dades es basa en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o es farà després d’una sol·licitud de compra o sol·licitud de serveis indicada des del lloc web.
REUS REFUGI recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per a la gestió de la relació amb els membres de l’associació i proveïdors així com els potencials associats, entre ells; nom, cognoms, DNI, domicili, etc.).
L’usuari del lloc coneix i accepta que si no s’emplenen certes dades de caràcter
personal no es podran prestar plenament tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas REUS REFUGI cedirà o exportarà aquestes dades ni les destinarà a un ús diferent del que s’ha indicat expressament.
Les dades es conservaran mentre duri la relació associativa o contractual i es guardaran dos anys amb posterioritat a la durada de la relació llevat que es revoqui el consentiment abans.

A més de l’anterior, REUS REFUGI podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si s’escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.
El lloc web va dirigit a majors d’edat i s’entendrà que en acceptar la política de
privadesa l’usuari és major de 18 anys.

REUS REFUGI es compromet al compliment de la seva obligació de secret de dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable.
REUS REFUGI té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable.

Aspectes tècnics

En cas que el lloc web utilitzi cookies sempre serà amb la finalitat d’intentar millorar l’experiència de l’usuari així com la navegació.
En cas que s’hagi d’ incloure o citar algun hiperenllaç extern, l’associació REUS REFUGI no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les seves polítiques de seguretat en ser llocs aliens a la nostra associació.
Tots els components i elements que formen el lloc web, ja siguin imatges, disseny,logos, etc., són titularitat de REUS REFUGI.
Es prohibeix expressament la reproducció, còpia o alteració del disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web ja que està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.